.......2018 മാർച്ച് മാസം നടക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷയുടെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ details ല്‍ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള ആവസാന തീയതി 18/11/2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു........സ്നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15.11.2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

CONTACT ME

Shajikumar. S
SITC
Govt. HSS Elampa
Thiruvananthapuram
Mob: 9895453116

5 comments:

Arun Peter said...

thank u to add our blog here.
GGHSS Kodungallur blog team

HM IMNSGHSS said...

pls include
www.imnsghss.blogspot.com

IMNSGHSS MAYYIL,KANNUR DT

Snlpschool Koottar said...

Sir please add snlpskoottar.blogspot.in
Snlpskoottar@gmail.com phone 9744142494

Shibu said...

Hello there,

Do you like to become a Hindi Teacher? There are more than 50 seats available for Language Teacher Training (Hindi) center in Trivadnrum. It is a Kerala Government Teacher Training Center. It is a one year course. After this course you can become Teacher at the level of High School (8th -10th classes). MA Holders can get chance to apply for SET exam. It is under the consideration of Education Department of Kerala


Qualification for this course:

1. BA or MA in Hindi Language,
2. ‘Sahityacharya’ from Kerala Hindi Prachar Sabha,
3. ‘Praveen’ from Dakshin Bharath Hindi Prachar Sabha
4. Or equivalent qualification (BA with Hindi as second language WILL NOT consider for this course)


Fees: Fee for this position is 3000 (Three thousand) includes Uniform and PTA fund. No any other fee or deposits.

Benefits: Private Institution provides Teacher Training Course. But It will cost you 25-50 Thousand Rupees (May be more than this). Here you need to pay Max to Max three thousand (3000) and you can become teacher at the level of High School. People are unaware about this institution

SPOT admission going on and it will continue till 12/07/2017

Address:
Govt. Regional Institute of Language Teacher Training (Hindi)
Near PMG, Opp. VHSS
Vikas Bhavan PO, Thiruvananthapuram.
Phone: 0471-2308082 (Call in between 9AM to 5PM Working days)

PLEASE DO FORWARD THIS MESSAGE TO YOUR FRIENDS OR KNOWN PEOPLE

If you have any question about this course, please do reply to this posting

Suja Ramesh said...

Sir, please post KER previous years question papers (Departmental Test)