.......2018 മാർച്ച് മാസം നടക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷയുടെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ details ല്‍ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള ആവസാന തീയതി 18/11/2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു........സ്നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15.11.2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

TEACHERS' BLOG


1.  BIO-VISION-S  Subhash Soman (Govt. HSS Nedumparambu)
2.  BIO-SPOTS Siju. M.S (Govt. HSS Elampa)
3.  CHOONDUVIRAL Kaladharan. T.P ()
4.  BLOOMING CASCADE Sreeja. S(Govt.HSS Kulathoor
5.  RAHASYALOKAM Rejichandrandrasekhar () 
6.  RANJITH Ranjithkumar. A.K() 
7.  SWADEEQ ARABIC BLOG Rashid Kuttiyadi

7 comments:

Raveendranatha Nayak Sheni said...

www.sharadambasheni.blogspot.in is now
www.shenischool.blogspot.in
please change the url

Arun Peter said...

My blog
എന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍

Rashid Kuttiady said...

an arabic blog for kerala schools arabic teaching and learning materials by rashid kuttiady

blog name: swadeeq
address: www.swadeeq.blogspot.in

Safeer Chungathara said...

KERALA ARABIC TEACHERS BLOG
www.almudarriseen.blogspot.in

Anonymous said...

http://www.smartkalvi.com/6924-coe1-annauniv-edu-results-2016/

You App said...

For SSLC and Higher Secondary student
www.e4edu.tk

Muhammed Salih said...

For Our School Blog

http://glpskodam.blogspot.in/