.......2018 മാർച്ച് മാസം നടക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷയുടെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ details ല്‍ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള ആവസാന തീയതി 18/11/2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു........സ്നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15.11.2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

DOWNLOADS


*   Purchase of furniture for the Department High schools

*   Ourchase of Library and Laboratory Items for the year 2013 -r4

*   Appli. Invited from Authors and Pushers for purchasing Library for Dept.           School Dt. 23.09.2013

*   Summary Revision of Elctoral Roll-2014 Schools  having Poling Stations -           Permission for accessing - CEO's letter Dt.23.09.2013

*   LD Typist Provisional Seniority List - Service Card called for - DPI Circular        Dt. 04.09.2013

*   Kerala Public Service Commission - Regularisation of Previous Service -           Guidelines Dt. 23.08.2013

*   NMMS Scholarship 2013-14 Circular Cir.No. Dt. 24.08.2013


*   Ad Hoc Bonus/Special Festival Allo. GO(P) No 430-2013-Fin  

Onam Advance- GO(MS) No 431-2013-Fin 
*   Onam Advance( Part Time Conti. Emp.) GO(P) No 432-2013-Fin

*   Onam Special Rice- Circular-2013

*   Issuance of Pensioner's Photo Identity card – Instructions Circular

*  Seniority List - Primary Teachers – Kannur Dist.


No comments: